Giảng Lễ Mân Côi - Chúa Nhật Tuần 27 Thường Niên (08h00 | 04/10/2020) Lm Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

Chúa Nhật, 04-10-2020 | 09:28:42