Giảng lễ Tiệc Ly | Thánh lễ 20h00 | 01/04/2021 | Lm Gioan Nguyễn Ngọc Hải CSsR

Thứ Ba, 06-04-2021 | 09:56:45

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết