Rước Kiệu Khai Mạc Tháng Hoa Đức Mẹ - Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn

Thứ Hai, 06-05-2019 | 07:13:10

   Hình Ảnh Rước Kiệu Khai Mạc Tháng Hoa:

TTMV – DCCT