THÔNG BÁO: LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG HỌC TRỞ LẠI

Thứ Ba, 08-09-2020 | 12:09:15

CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG SẼ ĐI HỌC LẠI BÌNH THƯỜNG:

  • LỚP T7 & CN:   15H00, NGÀY12/09/2020
  • LỚP 2-4:           18H45, NGÀY14/09/2020
  • LỚP 3-5:             18H45, NGÀY15/09/2020