Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay (26.02.2018): Ðừng Xét Ðoán

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6, 36-38) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét ...

Monday of the Second Week in Lent (February 26, 2018): The true meaning of mercy

Today's Readings: Daniel 9:4-10 Ps 79:8, 9, 11, 13 Luke 6:36-38 www.usccb.org/bible/readings/022618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "Be merciful, just as your Father is merciful. "Stop ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay (24.02.2018): Yêu thương kẻ thù

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 43-48) Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn ...

Saturday of the First Week of Lent (February 24, 2018): Does God really want me to love that violent killer?

Today’s Readings: Deuteronomy 26:16-19 Ps 119:1-2,4-5,7-8 Matthew 5:43-48 usccb.org/bible/readings/022418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay (23.02.2018): Sự thánh thiện đích thực

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 20-26) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con ...

Friday of the First Week of Lent (February 23, 2018): How strongly do you want to grow in the Spirit?

Today's Readings: Ezekiel 18:21-28 Ps 130:1-8 Matthew 5:20-26 www.usccb.org/bible/readings/022318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples:  "I tell you,  unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay (22.02.2018): Lễ kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-19). Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông ...

Thursday of the First Week in Lent (February 22, 2018): Feast of the Chair of Saint Peter, Apostle

Today's Readings: 1 Peter 5:1-4 Ps 23:1-6 Matt 16:13-19 www.usccb.org/bible/readings/022218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay (21.02.2018): Dấu lạ cả thể

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 29-32). Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm ...

Wednesday of the First Week in Lent (February 21, 2018): The holiness of remorse

Today's Readings: Jonah 3:1-10 Ps 51:3-4,12-13,18-19 Luke 11:29-32 www.usccb.org/bible/readings/022118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, “This generation is an evil generation; it ...