Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng (14.12.2017): Người được Chúa khen

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,11-15) Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ...

Thursday of the Second Week of Advent (December 14, 2017): Memorial of Saint John of the Cross, Priest and Doctor of the Church

Today's Readings: Isaiah 41:13-20 Ps 145:1, 9-13 Matthew 11:11-15 www.usccb.org/bible/readings/121417.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the crowds: "Amen, I say to you, among those born of women there has ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng (13.12.2017): Những ai khó nhọc hãy đến với ta

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,28-30) Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ ...

Wednesday of the Second Week of Advent (December 13, 2017): Memorial of Saint Lucy, Virgin and Martyr

Today's Readings: Isaiah 40:25-31 Ps 103:1-4, 8, 10 Matthew 11:28-30 www.usccb.org/bible/readings/121317.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to the crowds: "Come to me, all you who labor and are ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (12.12.2017): Phải tha thứ luôn luôn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18,12-14) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các mộn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, ...

Tuesday of the Second Week of Advent (December 12, 2017): Feast of Our Lady of Guadalupe

Today's Readings: Zechariah 2:14-17 or Revelations 11:19a; 12:1-6a,10ab Judith 13:18-19 (with 15:9d) Luke 1:26-38  www.usccb.org/bible/readings/121217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The angel Gabriel was sent from God to a ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (11.12.2017): Chân dung Đấng Cứu Thế

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5,17-26). Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và ...

Monday of the Second Week of Advent (December 11, 2017): What's holding you back?

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 5:17-26) One day as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law, who had come from every village of Galilee and Judea and Jerusalem, were sitting there, and the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (09.12.2017): Sứ mệnh tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,35-10,1.6-8)   Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa ...

Saturday of the First Week of Advent (December 9, 2017): Power in Weakness

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Mt 9:35 - 10:1, 5a, 6-8) Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the Gospel of the Kingdom, and curing every ...