SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Chay (26.02.2018): Ðừng Xét Ðoán

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6, 36-38) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét ...

Monday of the Second Week in Lent (February 26, 2018): The true meaning of mercy

Today's Readings: Daniel 9:4-10 Ps 79:8, 9, 11, 13 Luke 6:36-38 www.usccb.org/bible/readings/022618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "Be merciful, just as your Father is merciful. "Stop ...

Phút suy tư: Thinh lặng

Giữa cuộc sống ồn ào đầy những bon chen tính toán, chúng ta có nguy cơ bị cuốn theo lối sống buông thả dễ dãi và sa đọa. Những toan tính mưu mô, những cạnh ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Chay, Năm B (25.02.2018): Thôi đừng đầy đọa nhau

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 9,2-10). Hôm ấy, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ...

Second Sunday of Lent, Year B (February 25, 2018): The 'mountaintop experience' of Lent

Today's Readings: Genesis 22:1-2, 9-13, 15-18 Ps 116:10, 15-19 Romans 8:31b-34 Mark 9:2-10 www.usccb.org/bible/readings/022518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus took Peter, James, and John  and led them up a ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Chay (24.02.2018): Yêu thương kẻ thù

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 43-48) Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: Ngươi hãy yêu thân nhân, và hãy thù ghét địch thù. Còn ...

Saturday of the First Week of Lent (February 24, 2018): Does God really want me to love that violent killer?

Today’s Readings: Deuteronomy 26:16-19 Ps 119:1-2,4-5,7-8 Matthew 5:43-48 usccb.org/bible/readings/022418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Chay (23.02.2018): Sự thánh thiện đích thực

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 20-26) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con ...

Friday of the First Week of Lent (February 23, 2018): How strongly do you want to grow in the Spirit?

Today's Readings: Ezekiel 18:21-28 Ps 130:1-8 Matthew 5:20-26 www.usccb.org/bible/readings/022318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples:  "I tell you,  unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay (22.02.2018): Lễ kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-19). Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông ...