SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXIX Mùa Thường Niên (23.10.2017): Điều chỉnh hướng đi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,13-21) Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo ...

Monday of the Twenty-ninth Week in Ordinary Time (October 23, 2017): Faith and righteousness

Today's Readings: Romans 4:20-25 Luke 1:69-75 (with 68) Luke 12:13-21 (Vào đường dẫn bên dưới để đọc các bài đọc) www.usccb.org/bible/readings/102317.cfm USCCB Podcast of the Readings: (Vào đường dẫn bên dưới để nghe các bài đọc) ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXIX Mùa Thường Niên, Năm A (22.10.2017): Chúa Nhật Truyền Giáo

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 28, 16-20) Hôm ấy, mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ...

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time, Year A (October 22, 2017): The image engraved on our hearts

Today's Readings: Isaiah 45:1, 4-6 Psalm 96:1, 3-5, 7-10 1 Thessalonians 1:1-5b Matthew 22:15-21 www.usccb.org/bible/readings/102217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The Pharisees went off and plotted how they might entrap Jesus in speech.  They sent their disciples ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (21.10.2017): Tội phạm đến Chúa Thánh Thần

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,8-12)   Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó ...

Saturday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 21, 2017): Fidelity to the Holy Spirit

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 12:8-12) Jesus said to his disciples, “I tell you, everyone who acknowledges me before others the Son of Man will acknowledge before the angels of God. ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (20.10.2017): Các con đừng sợ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 12,1-7) Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước ...

Friday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 20, 2017): Dare to speak the truth

Today's Readings: Romans 4:1-8 Ps 32:1b-2,5,11 (with 7) Luke 12:1-7 www.usccb.org/bible/readings/102017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time: So many people were crowding together  that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (19.10.2017): Dòng Máu Cứu Ðộ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,47-54) Khi ấy, Chúa phán: "Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. ...

Thursday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 19, 2017): Memorial of Saints John de Brébeuf and Isaac Jogues, Priests, and Companions, Martyrs

Today's Readings: Romans 3:21-30 Ps 130:1-6 Luke 11:47-54 www.usccb.org/bible/readings/101917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_10_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord said: "Woe to you who build the memorials of the prophets  whom your fathers killed. Consequently, you bear witness and ...