SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (18.02.2018): Hãy hồi tâm đổi mới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 12-15) Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống ...

First Sunday of Lent, Year B (February 17): Wrestling with temptation

Today's Readings: 'Genesis 9:8-15 Ps 25:4-9 1 Peter 3:18-22 Mark 1:12-15 www.usccb.org/bible/readings/021818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The Spirit drove Jesus out into the desert,  and he remained in the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy sau Lễ Tro - Mùng 2 Tết Âm Lịch (17.02.2018): Đốt hương trầm nhớ quê

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 15, 1-6). Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Giêrusalem đến gặp Ðức Giêsu và nói rằng: “Sao môn đệ ông vi phạm ...

Saturday after Ash Wednesday (February 17, 2018): Lent is springtime for the soul

Today’s Readings: Isaiah 58: 9b-143 Ps 86: 1-6 Luke 5: 27-32 usccb.org/bible/readings/021718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the customs post. He said to him, "Follow ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu sau Lễ Tro - Mùng 1 Tết Âm Lịch (16.02.2018): Ước mơ ngày xuân

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 25-34) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ...

Friday after Ash Wednesday (February 16, 2018): How does fasting from meat change anything?

Today's Readings: Isaiah 58:1-9 Ps 51:3-6, 18-19 Matthew 9:14-15 www.usccb.org/bible/readings/021618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm sau Lễ Tro - Thánh lễ Giao Thừa (15.02.2018): Khúc ca Tạ Ơn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 5, 1-12). Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy ...

Thursday after Ash Wednesday (February 15, 2018): Journey with Jesus on the road to new life

Today's Readings: Deuteronomy 30:15-20 Ps 1:1-4, 6 Luke 9:22-25 www.usccb.org/bible/readings/021518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "The Son of Man must suffer greatly and be rejected by ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Lễ Tro (14.02.2018): Giữ chay thế nào cho đẹp lòng Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6,1-6.16-18) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên ...

Ash Wednesday (February 14, 2018): How healing will your Lent be this year?

Today's Readings: Joel 2:12-18 Ps 51:3-6, 12-14, 17 2 Corinthians 5:20 -- 6:2 Matthew 6:1-6, 16-18 www.usccb.org/bible/readings/021418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Take care not to perform ...