SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên (16.07.2018): Sự chọn lựa dứt khoát.

Phúc Âm: Mt 10, 34 - 11, 1 "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các ...

Monday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 16, 2018): Discovering a life full of love.

Today's Readings: Isaiah 1:10-17 Ps 50:8-9,16bc-17,21,23 Matthew 10:34-11:1 www.usccb.org/bible/readings/071618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “Do not think that I have come to bring peace upon the earth. I have come ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên, Năm B (15.07.2018): Sống thanh thoát

Phúc Âm: Mc 6, 7-13 "Người bắt đầu sai các ông đi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho ...

Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (July 15, 2018): Go forth in bold confidence!

Today's Readings: Amos 7:12-15 Ps 85:9-14 Ephesians 1:3-14 Mark 6:7-13 www.usccb.org/bible/readings/071518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits.  He ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên (14.07.2018): Đồng hình đồng dạng với Chúa.

Phúc Âm: Mt 10, 24-33 "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, ...

Saturday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 14, 2018): Overcoming the reluctance to speak about Jesus

Today’s Readings: Isaiah 6:1-8 Ps 93:1-2,5 Matthew 10:24-33 www.usccb.org/bible/readings/071418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles:  “No disciple is above his teacher, no slave above his master. It is enough for the disciple that ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên (13.07.2018): Có Chúa đồng hành.

Phúc Âm: Mt 10, 16-23 "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, ...

Friday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 13, 2018): Are you God's prophet?

Today's Readings: Hosea 14:2-10 Ps 51:3-4,8-9,12-14,17 Matthew 10:16-23 www.usccb.org/bible/readings/071318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves; so be shrewd as serpents ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên (12.07.2018): Phác họa người Tông Đồ của Chúa.

Phúc Âm: Mt 10, 7-15 "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy ...

Thursday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 12, 2018): Is it time to quit?

Today's Readings: Hosea 11:1-4, 8c-9 Ps 80:2ac, 3b, 15-16 Matthew 10:7-15 www.usccb.org/bible/readings/071218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “As you go, make this proclamation: ‘The Kingdom of heaven is at hand.’ Cure the ...