SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay (24.03.2018): Bày mưu giết Chúa

 Phúc Âm: Ga 11,45-56 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong ...

Saturday of the Fifth Week of Lent (March 24, 2018): The surprising truth about Mercy

Today’s Readings: Ezekiel 37:21-28 Jer 31:10-13 John 11:45-56 usccb.org/bible/readings/032418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Many of the Jews who had come to Mary and seen what Jesus had done began to believe in ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay (23.03.2018): Làm con Thiên Chúa

 Phúc Âm: Ga 10,31-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do Thái lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ: “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa ...

Friday of the Fifth Week of Lent (March 23, 2018): Have your good works been misunderstood?

Today's Readings: Jeremiah 20:10-13 Ps 18:2-7 John 10:31-42 www.usccb.org/bible/readings/032318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The Jews picked up rocks to stone Jesus. Jesus answered them, "I have shown you many good works from ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần V Mùa Chay (22.03.2018): Toan ném đá Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,51-59) Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải ...

Thursday of the Fifth Week of Lent (March 22, 2018): Keeping the Covenant of Truth

Today's Readings: Genesis 17:3-9 Ps 105:4-9 John 8:51-59 www.usccb.org/bible/readings/032218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jews: "Amen, amen, I say to you, whoever keeps my word will never see death." ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần V Mùa Chay (21.03.2018): Nô lệ tội lỗi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,31-42). Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật ...

Wednesday of the Fifth Week of Lent (March 21, 2018): Facing a fiery furnace?

Today's Readings: Daniel 3:14-20, 91-92, 95 Dan 3:52-56 John 8:31-42 www.usccb.org/bible/readings/032118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to those Jews who believed in him, "If you remain in my word, you will truly ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Mùa Chay (20.03.2018): Nhiều kẻ tin phục Người

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,21-30) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ...

Tuesday of the Fifth Week of Lent (March 20, 2018): Have any complaints?

Today's Readings: Numbers 21:4-9 Ps 102:2-3, 16-21 John 8:21-30 www.usccb.org/bible/readings/032018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Pharisees: "I am going away and you will look for me, but you will ...