SUY NIỆM LỜI CHÚA

Tuesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 24, 2018): How important are you to Jesus?

Today's Readings: Micah 7:14-15,18-20 Ps 85:2-8 Matthew 12:46-50 www.usccb.org/bible/readings/072418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. While Jesus was speaking to the crowds, his mother and his brothers appeared outside, wishing to speak with him. Someone told him, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên (23.07.2018): Lên án sự cứng lòng tin.

Phúc Âm: Mt 12, 38-42 "Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu ...

Monday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 23, 2018): Do you need proof that God is helping you?

Today's Readings: Micah 6:1-4, 6-8 Ps 50:5-6,8-9,16-17,21,23 Matthew 12:38-42 www.usccb.org/bible/readings/072318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, “Teacher, we wish to see a sign from you.” He said ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XVI Mùa Thường Niên, Năm B (22.07.2018): Lời khuyên thiết thực

Phúc Âm: Mc 6, 30-34 "Họ như đàn chiên không người chăn". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ...

Sixteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (July 22, 2018): Finding energy to do what we're called to do.

Today's Readings: Jeremiah 23:1-6 Ps 23:1-6 Ephesians2:13-18 Mark 6:30-34 www.usccb.org/bible/readings/072218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The apostles gathered together with Jesus and reported all they had done and taught.  He said to them, “Come away by yourselves ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên (21.07.2018): Người Tôi Trung của Thiên Chúa

Phúc Âm: Mt 12, 14-21 "Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu ...

Saturday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 21, 2018): We are an army victorious over evil.

Today’s Readings: Micah 2:1-5 Psalm 10:1-4,7-8,14 Matthew 12:14-21 www.usccb.org/bible/readings/072118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The Pharisees went out and took counsel against Jesus to put him to death. When Jesus realized this, he withdrew from ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (20.07.2018): Tinh thần của lề luật mới.

Phúc Âm: Mt 12, 1-8 "Con Người cũng là chủ ngày sabbat". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, ...

Friday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 20, 2018): Is there room for mercy in the law?

Today's Readings: Isaiah 38:1-6, 21-22, 7-8 Isaiah 38:10-12, 16 Matthew 12:1-8 www.usccb.org/bible/readings/072018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples were hungry and began to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên (19.07.2018): Ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng.

Phúc Âm: Mt 11, 28-30 "Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc ...