Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần V Mùa Chay (20.03.2018): Nhiều kẻ tin phục Người

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,21-30) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: “Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm Ta và sẽ chết trong tội của các ...

Tuesday of the Fifth Week of Lent (March 19, 2018): Have any complaints?

Today's Readings: Numbers 21:4-9 Ps 102:2-3, 16-21 John 8:21-30 www.usccb.org/bible/readings/032018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Pharisees: "I am going away and you will look for me, but you will ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần V Mùa Chay (19.03.2018): Lễ Thánh Giuse - Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ Maria, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 1, 16. 18-21. 24a). Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau ...

Monday of the Fifth Week of Lent (March 19, 2018): Solemnity of Saint Joseph, spouse of the Blessed Virgin Mary

Today's Readings: 2 Samuel 7:4-5,12-14,16 Ps 89:2-5,27,29 Romans 4:13,16-18,22 Matthew 1:16,18-21,24 or Luke 2:41-51 www.usccb.org/bible/readings/031918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jacob was the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay (17.03.2018): Càng thêm đố kỵ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,40-53) Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông ...

Saturday of the Fourth Week of Lent (March 17, 2018): Have you suffered the sting of rejection?

Today’s Readings: Jeremiah 11:18-20 Ps 7:2-3,9bc-12 John 7:40-53 usccb.org/bible/readings/031718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Some in the crowd who heard these words of Jesus said, "This is truly the Prophet." Others said, "This ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay (16.03.2018): Dư luận về Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,1-2.25-30) Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do Thái tìm giết Người. Lễ Lều ...

Friday of the Fourth Week of Lent (March 16, 2018): Recognizing Jesus on the road to Calvary

Today's Readings: Wisdom 2:1a,12-22 Ps 34:17-21,23 John 7:1-2,10,25-30 www.usccb.org/bible/readings/031618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus moved about within Galilee; he did not wish to travel in Judea, because the Jews were trying to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay (15.03.2018): Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ linh mục DCCT

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,31-47) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Ðấng khác ...

Thursday of the Fourth Week of Lent (March 15, 2018): How bright is your light?

Today's Readings: Exodus 32:7-14 Ps 106:19-23 John 5:31-47 www.usccb.org/bible/readings/031518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jews: "If I testify on my own behalf, my testimony is not true. But there is ...