Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXV Mùa Thường Niên (26.09.2018): Tin Mừng và cuộc sống.

Phúc Âm: Lc 9, 18-22 "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một ...

Wednesday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 26, 2018): Words are sacred

Today's Readings: Proverbs 30:5-9 Psalm 119:(105) 29, 72, 89, 101, 104, 163 Luke 9:1-6 www.usccb.org/bible/readings/092618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus summoned the Twelve and gave them power and authority over all demons and ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên (25.09.2018): Để Lời Chúa được lớn lên.

Phúc Âm: Lc 8, 19-21 "Mẹ và anh em Ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu ...

Tuesday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 25, 2018): Are you related to Jesus?

Today's Readings: Proverbs 21:1-6, 10-13 Psalm 119:1, 27, 30, 34, 35, 44 Luke 8:19-21 www.usccb.org/bible/readings/092518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The mother of Jesus and his brothers came to him but were unable to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên (24.09.2018): Gieo vào giữa lòng đời.

Phúc Âm: Lc 8, 16-18 "Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai ...

Monday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 24, 2018): Enflaming the light of Christ

Today's Readings: Proverbs 3:27-34 Psalm 15:1-5 Luke 8:16-18 www.usccb.org/bible/readings/092418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowd: "No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sets it under a ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên (22.09.2018): Để Lời Chúa được lớn lên.

Phúc Âm: Lc 8, 4-15 "Hạt rơi trong đất tốt, là những người giữ lấy lời và nhờ kiên nhẫn, họ sinh được hoa trái". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có đông dân ...

Saturday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 22, 2018): How to Hear Jesus

Today’s Readings: 1 Corinthians 15:35-37, 42-49 Psalm 56:10-14 Luke 8:4-15 www.usccb.org/bible/readings/092218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When a large crowd gathered, with people from one town after another journeying to Jesus, he spoke in ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên (21.09.2018): Lễ kính Thánh Matthêu, Tông đồ

Phúc Âm: Mt 9, 9-13 "Hãy theo Ta". - Và ông ấy đứng dậy đi theo Người. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn ...

Friday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 21, 2018): Feast of Saint Matthew, Apostle and evangelist

Today's Readings: Ephesians 4:1-7, 11-13 Ps 19:2-5 Matthew 9:9-13 www.usccb.org/bible/readings/092118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow ...