Hằng ngày

Tuesday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 24, 2018): How important are you to Jesus?

Today's Readings: Micah 7:14-15,18-20 Ps 85:2-8 Matthew 12:46-50 www.usccb.org/bible/readings/072418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. While Jesus was speaking to the crowds, his mother and his brothers appeared outside, wishing to speak with him. Someone told him, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XVI Mùa Thường Niên (23.07.2018): Lên án sự cứng lòng tin.

Phúc Âm: Mt 12, 38-42 "Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu ...

Monday of the Sixteenth Week in Ordinary Time (July 23, 2018): Do you need proof that God is helping you?

Today's Readings: Micah 6:1-4, 6-8 Ps 50:5-6,8-9,16-17,21,23 Matthew 12:38-42 www.usccb.org/bible/readings/072318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some of the scribes and Pharisees said to Jesus, “Teacher, we wish to see a sign from you.” He said ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XV Mùa Thường Niên (21.07.2018): Người Tôi Trung của Thiên Chúa

Phúc Âm: Mt 12, 14-21 "Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời đã phán". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu ...

Saturday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 21, 2018): We are an army victorious over evil.

Today’s Readings: Micah 2:1-5 Psalm 10:1-4,7-8,14 Matthew 12:14-21 www.usccb.org/bible/readings/072118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The Pharisees went out and took counsel against Jesus to put him to death. When Jesus realized this, he withdrew from ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (20.07.2018): Tinh thần của lề luật mới.

Phúc Âm: Mt 12, 1-8 "Con Người cũng là chủ ngày sabbat". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, ...

Friday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 20, 2018): Is there room for mercy in the law?

Today's Readings: Isaiah 38:1-6, 21-22, 7-8 Isaiah 38:10-12, 16 Matthew 12:1-8 www.usccb.org/bible/readings/072018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples were hungry and began to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên (19.07.2018): Ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng.

Phúc Âm: Mt 11, 28-30 "Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc ...

Thursday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 19, 2018): Finding rest in the yoke of Jesus

Today's Readings: Isaiah 26:7-9,12,16-19 Ps 102:13-21 Matthew 11:28-30 www.usccb.org/bible/readings/071918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said: "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên (18.07.2018): Mặc khải mầu nhiệm Nước Trời.

Phúc Âm: Mt 11, 25-27 "Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa ...