Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh (24.04.2018): Ta và Cha là một

Phúc Âm: Ga 10, 22-30 "Tôi và Cha Tôi là một". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách ...

Tuesday of the Fourth Week of Easter (April 24, 2018): The sound of the Shepherd's voice

Today's Readings: Acts 11:19-26 Ps 87:1b-7 (with Ps 117:1a) John 10:22-30 www.usccb.org/bible/readings/042418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_24.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The feast of the Dedication was taking place in Jerusalem. It was winter. And Jesus ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh (23.04.2018): Ta là cửa đoàn chiên

Phúc Âm: Ga 10, 1-10 "Ta là cửa chuồng chiên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng ...

Monday of the Fourth Week of Easter (April 23, 2018): The gate that leads to breakthroughs

Today's Readings: Acts 11:1-18 Ps 42:2-3; 43:3-4 John 10:1-10 www.usccb.org/bible/readings/042318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_23.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said: "Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate but climbs over elsewhere ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh (21.04.2018): Xác tín niềm tin

Phúc Âm: Ga 6, 60-69. "Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.      Khi ấy, có nhiều môn đệ ...

Saturday of the Third Week of Easter (April 21, 2018): What is life without the Spirit?

Today’s Readings: Acts 9:31-42 Ps 116:12-17 John 6:60-69 www.usccb.org/bible/readings/042118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Many of the disciples of Jesus who were listening said, "This saying is hard; who can accept it?" Since Jesus knew ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh (20.04.2018): Lương thực linh hồn

Phúc Âm: Ga 6, 52 - 59 "Thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, người Do thái tranh luận sôi nổi với nhau. ...

Friday of the Third Week of Easter (April 20, 2018): Taking risks for the Lord

Today's Readings: Acts 9:1-20 Ps 117:1bc-2 (with Mark 16:15) John 6:52-59 www.usccb.org/bible/readings/042018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. The Jews quarreled among themselves, saying, "How can this man give us ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần III Phục Sinh (19.04.2018): Tin Chúa sẽ được sống muôn đời

Phúc Âm: Ga 6, 44-51 "Ta là bánh từ trời xuống". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với dân chúng rằng: "Không ai đến được với Ta, nếu Cha, là Ðấng ...

Thursday of the Third Week of Easter (April 19, 2018): Dream bigger and reach your full potential!

Today's Readings: Acts 8:26-40 Ps 66:8-9, 16-17, 20 (with 1) John 6:44-51 www.usccb.org/bible/readings/041918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_04_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the crowds: "No one can come to me ...