Giảng lễ Chúa Nhật - Khánh nhật truyền giáo (08h00 | 18/10/2020) Lm Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Chúa Nhật, 18-10-2020 | 09:50:49