Giảng lễ hành hương kính Mẹ Hằng Cứu Giúp: Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Chúa Nhật, 19-03-2017 | 17:29:18

Chủ đề: Lòng phó thác nơi Đức Trinh Nữ Maria

Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc. C.Ss.R

Tags: ,