Giảng lễ hành hương kính Mẹ Hằng Cứu Giúp: Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc, DCCT

Chúa Nhật, 19-03-2017 | 17:29:18

Chủ đề: Lòng phó thác nơi Đức Trinh Nữ Maria

Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc. C.Ss.R

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết