Suy Niệm Thứ 7 Tuần V Phục Sinh

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh

Lời Chúa: Ga 15, 18-21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc ...