Trực tiếp Thánh lễ ngày Họp mặt Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam (26/06/2017)

Thứ Hai, 26-06-2017 | 10:00:29

Thánh Lễ Ngày Họp Mặt Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Nam (26/06/2017)
Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn


Truyền thông Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tags: , , ,