SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng (12.12.2017): Phải tha thứ luôn luôn

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18,12-14) Khi ấy, Đức Giêsu nói với các mộn đệ rằng: “Anh em nghĩ sao? Ai có một trăm con chiên mà có một con đi lạc, ...

Tuesday of the Second Week of Advent (December 12, 2017): Feast of Our Lady of Guadalupe

Today's Readings: Zechariah 2:14-17 or Revelations 11:19a; 12:1-6a,10ab Judith 13:18-19 (with 15:9d) Luke 1:26-38  www.usccb.org/bible/readings/121217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_12_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The angel Gabriel was sent from God to a ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng (11.12.2017): Chân dung Đấng Cứu Thế

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5,17-26). Ngày ấy, Chúa Giêsu đang ngồi giảng, có cả những người biệt phái và tiến sĩ luật từ các làng mạc xứ Galilêa, xứ Giuđêa và ...

Monday of the Second Week of Advent (December 11, 2017): What's holding you back?

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 5:17-26) One day as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law, who had come from every village of Galilee and Judea and Jerusalem, were sitting there, and the ...

Phút suy tư: Hoàng tử Hoà bình

Nỗi niềm chờ mong Đấng Thiên Sai đã nuôi dưỡng niềm tin của người Do Thái trải qua bao thế hệ. Vào những lúc họ gặp cảnh thăng trầm bi đát như thời lưu đày, ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần II Mùa Vọng, Năm B (10.12.2017): Sửa đường tâm linh cho ngay thẳng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 1-8). Khởi đầu Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần của ...

Second Sunday of Advent, Year B (December 10, 2017): Christmas Preparation

A reading from the Holy Gospel according to Mark (Mk 1: 1-8) The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God. As it is written in the prophet: Behold, I am sending my messenger ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần I Mùa Vọng (09.12.2017): Sứ mệnh tông đồ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9,35-10,1.6-8)   Khi ấy, Chúa Giêsu đi rảo khắp các thành phố làng mạc, dạy dỗ trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa ...

Saturday of the First Week of Advent (December 9, 2017): Power in Weakness

A reading from the Holy Gospel according to Matthew (Mt 9:35 - 10:1, 5a, 6-8) Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the Gospel of the Kingdom, and curing every ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng (08.12.2017): Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ trọng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38) Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã tuyên xưng " Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội" Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai ...