SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XI Mùa Thường Niên (22.06.2018): Hai tư thế

Phúc Âm: Mt 6, 19-23 "Kho tàng con ở đâu, thì lòng con cũng ở đó". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đừng tích ...

Friday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 22, 2018): What are your best treasures?

Today's Readings: 2 Kings 11:1-4, 9-18, 20 Ps 132:11-14, 17-18 Matthew 6:19-23 www.usccb.org/bible/readings/062218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_22.mp3 Areading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and decay ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên (21.06.2018): Kinh Lạy Cha

Phúc Âm: Mt 6, 7-15 "Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng ...

Thursday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 21, 2018): Memorial of Saint Aloysius Gonzaga, Religious

Today's Readings: Sirach 48:1-14 Ps 97:(12a)1-7 Matthew 6:7-15 www.usccb.org/bible/readings/062118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_21.mp3 Areading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be heard because of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XI Mùa Thường Niên (20.06.2018): Nguyên tắc sống đạo

Phúc Âm: Mt 6, 1-6. 16-18 "Cha ngươi Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các ...

Wednesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 20, 2018): Three keys to holy living

Today's Readings: 2 Kings 2:1, 6-14 Ps 31:(25)20-21,24 Matthew 6:1-6, 16-18 www.usccb.org/bible/readings/062018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_20.mp3 Areading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "Take care not to perform righteous deeds in order that people may see them; otherwise, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (19.06.2018): Gương Trọn Lành

Phúc Âm: Mt 5, 43-48 "Các ngươi hãy yêu thương thù địch". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân ...

Tuesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 19, 2018): Loving our enemies perfects us

Today's Readings: 1 Kings 21:17-29 Ps 51:3-6ab,11,16 Matthew 5:43-48 www.usccb.org/bible/readings/061918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (18.06.2018): Luật Trả Thù

Phúc Âm: Mt 5, 38-42 "Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã ...

Monday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 18, 2018): Mercy succeeds where love fails

Today's Readings: 1 Kings 21:1-16 Ps 5:2-7 Matthew 5:38-42 www.usccb.org/bible/readings/061818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, 9An eye for an eye and a tooth ...