SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay, Năm B (18.03.2018): Hạt lúa mì mục nát

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12,20-33). Vào dịp lễ Vượt Qua năm ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. Họ đến gặp ông ...

Fifth Sunday of Lent, Year B (March 18, 2018): Do you feel troubled?

Today's Readings: Jeremiah 31:31-34 Ps 51:3-4, 12-15 Hebrews 5:7-9 John 12:20-33 www.usccb.org/bible/readings/031818-year-b.cfm USCCB Podcast of the Readings: usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_18-year-b.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Some Greeks who had come to worship at the Passover Feast came to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần IV Mùa Chay (17.03.2018): Càng thêm đố kỵ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,40-53) Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: “Ông ...

Saturday of the Fourth Week of Lent (March 17, 2018): Have you suffered the sting of rejection?

Today’s Readings: Jeremiah 11:18-20 Ps 7:2-3,9bc-12 John 7:40-53 usccb.org/bible/readings/031718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Some in the crowd who heard these words of Jesus said, "This is truly the Prophet." Others said, "This ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần IV Mùa Chay (16.03.2018): Dư luận về Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,1-2.25-30) Khi ấy, Ðức Giêsu thường đi lại trong miền Galilê; Người không muốn đi lại trong miền Giuđê, vì người Do Thái tìm giết Người. Lễ Lều ...

Friday of the Fourth Week of Lent (March 16, 2018): Recognizing Jesus on the road to Calvary

Today's Readings: Wisdom 2:1a,12-22 Ps 34:17-21,23 John 7:1-2,10,25-30 www.usccb.org/bible/readings/031618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus moved about within Galilee; he did not wish to travel in Judea, because the Jews were trying to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần IV Mùa Chay (15.03.2018): Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Tu sĩ linh mục DCCT

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,31-47) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. Có Ðấng khác ...

Thursday of the Fourth Week of Lent (March 15, 2018): How bright is your light?

Today's Readings: Exodus 32:7-14 Ps 106:19-23 John 5:31-47 www.usccb.org/bible/readings/031518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to the Jews: "If I testify on my own behalf, my testimony is not true. But there is ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay (14.03.2018): Tin Ngài thì sẽ được sống

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 5,17-30) Khi ấy, Chúa Giêsu trả lời dân Do-thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm việc như vậy”. Bởi thế, người Do-thái càng tìm ...

Wednesday of the Fourth Week of Lent (March 14, 2018): Has God ever let you down?

Today's Readings: Isaiah 49:8-15 Ps 145:8-9,13-14,17-18 John 5:17-30 www.usccb.org/bible/readings/031418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_03_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus answered the Jews: "My Father is at work until now, so I am at work." For this reason they ...