Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên (16.08.2018): Tha thứ là điều kiện để được thứ tha.

Phúc Âm: Mt 18, 21 - 19, 1 "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa ...

Thursday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 16, 2018): How many times is seventy times seven?

Today's Readings: Ezekiel 12:1-12 Ps 78:56-59,61-62 Matthew 18:21--19:1 www.usccb.org/bible/readings/081618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên (15.08.2018): Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Trọng.

Phúc Âm: Lc 1, 39-56 "Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, ...

Wednesday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 15, 2018): Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

Today's Readings: Revelations 11:19a;12:1-6a, 10ab Ps 45:10-12,16 1 Corinthians 15:20-27 Luke 1:39-56 www.usccb.org/bible/readings/081518-day-mass.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Mary set out and traveled to the hill country in hastey to a town of Judah, where she entered ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên (14.08.2018): Lễ nhớ Thánh Macximilianô Maria Kolbê, Linh mục Tử đạo.

Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10. 12-14 "Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa ...

Tuesday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 14, 2018): Memorial of Saint Maximilian Kolbe, Priest and Martyr

Today's Readings: Ezekiel 2:8--3:4 Ps 119:14,24,72,103,111,131 Matthew 18:1-5, 10, 12-14 www.usccb.org/bible/readings/081418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew.  The disciples approached Jesus and said, “Who is the greatest in the Kingdom of heaven?” He called a child ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên (13.08.2018): Qua đau khổ vào vinh quang.

Phúc Âm: Mt 17, 21-26 "Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu còn đang ...

Monday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 13, 2018): Experiencing the glory of God

Today's Readings: Ezekiel 1:2-5, 24-28c Ps 148:1-2,11-14 Matthew 17:22-27 www.usccb.org/bible/readings/081318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus and his disciples were gathering in Galilee, Jesus said to them, "The Son of Man is to be ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên (11.08.2018): Lễ nhớ Thánh Clara, Trinh nữ.

Phúc Âm: Mt 17, 14-19 "Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước ...

Saturday of the Eighteenth Week in Ordinary Time (August 11, 2018): Memorial of Saint Clare, virgin

Today’s Readings: Habakkuk 1:12--25:4 Psalm 9:8-13 Matthew 17:1-20 www.usccb.org/bible/readings/081118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. A man came up to Jesus, knelt down before him, and said, "Lord, have pity on my son, who is ...