Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên (20h00 - 28/06/2020) Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 28-06-2020 | 20:43:57