Chúa Nhật V Thường Niên (17h00 - 09/02/2020) Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT

Chúa Nhật, 09-02-2020 | 19:21:58