Giảng lễ CHÚA NHẬT - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (20h00 | 15/11/2020) Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận CSsR

Chúa Nhật, 15-11-2020 | 20:44:51

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết