Giảng lễ Chúa Nhật - Khánh nhật truyền giáo (06h30 | 18/10/2020) Lm. G.B Nguyễn Minh Sang, DCCT

Chúa Nhật, 18-10-2020 | 09:48:30