Giảng lễ Chúa Nhật - Khánh Nhạt Truyền Giáo (18h30 | 17/10/2020) Lm. Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Chúa Nhật, 18-10-2020 | 09:47:19

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết