Giảng lễ Chúa Nhật Tuần XII Thường Niên | Thánh lễ 6h30 | 20/06/2021 | Lm GB. Hoàng Xô Băng CSsR

Thứ Tư, 23-06-2021 | 15:35:20