Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (18h30 - 25/07/2020) Lm Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Chúa Nhật, 26-07-2020 | 09:43:25