Liên hệ

Ngày đăng:16-01-2017

CÁC LINH MỤC PHỤ TRÁCH:

+ Giuse  Nguyễn Hồng Phước, C.Ss.R

Tel: 0907.990.895

+ Gioan Baotixita Hoàng Xô Băng, C.Ss.R

Tel: 0918.528.410

+ Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, C.Ss.R

Tel: 0974.311.659

+ Giuse Nguyễn Quốc Toản, C.Ss.R

Tel: 0932.660.700

Email: ttmvdcct@gmail.com