Chữa người phong cùi

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Thường Niên (11.01.2018): Chữa người phong cùi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 40-45). Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: "Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên (30.06.2017): Chữa người phong cùi.

  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 8,1-4) Khi Chúa Giêsu ở trên núi xuống, đám đông dân chúng theo Người. Có một người cùi đến lạy Người mà thưa rằng: "Lạy Ngài, nếu Ngài ...