Giải Đáp: Hôn Nhân Khác Đạo

Giải Đáp: CHÚA QUAN PHÒNG - HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO

                                                            Hỏi: Thưa Cha, có những điều mà cho tới bây giờ, hai mươi mấy năm rồi nhưng con vẫn chưa cảm nhận được, chưa lý giải cho mình được. Nhiều khi ra ngoài giao ...