Tuần VI Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Mùa Thường Niên (13.02.2018): Tín thác vào tình yêu của Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 8, 14-21) Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: "Các con ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Mùa Thường Niên (12.02.2018): Dấu lạ của tình thương

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 8, 11-13) Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin Người một điềm lạ trên trời để thử ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần VI Mùa Thường Niên, Năm B (11.02.2018): Phong cùi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1,40-45). Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi ...