Tuần XXII Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên (08.09.2018): Lễ Sinh Nhật Ðức Trinh Nữ Maria.

Phúc Âm: Mt 1, 1-16. 18-23 "Bà đã thụ thai bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên (07.09.2018): Thay đổi cách sống cũ.

Phúc Âm: Lc 5, 33-39 "Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên (06.09.2018): Vâng lời Thầy

Phúc Âm: Lc 5, 1-11 "Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXII Mùa Thường Niên (05.09.2018): Lễ nhớ Thánh Têrêsa Calcutta, Nữ tu*

Phúc Âm: Lc 4, 38-44 "Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXII Mùa Thường Niên (04.09.2018): Sức thuyết phục của Lời Chúa

Phúc Âm: Lc 4, 31-37 "Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXII Mùa Thường Niên (03.09.2018): Lễ nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh*

Phúc Âm: Lc 4, 16-30 "Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó... Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXII Mùa Thường Niên, Năm B (02.09.2018): Hãy sống chân thật

Phúc Âm: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 "Các ngươi gạt bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, những người biệt ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXII Mùa Thường Niên (09.09.2017): Ý nghĩa của lề luật.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 6,1-5) Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXII Mùa Thường Niên (08.09.2017): Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 1, 18-23) Đây là gốc tích Ðức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã đính hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXII Mùa Thường Niên (07.09.2017): Sự hiện diện và tác động của Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 5,1-11) Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Chúa Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Ghênêsarét. Người trông thấy hai ...