Bài Thương Khó- Lễ Lá, 17h00 - 14/4/2019, Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT

Chúa Nhật, 14-04-2019 | 20:05:58

Tags: ,