Bài Thương Khó- Lễ Lá, 18h30 - 14/4/2019, Lm: ĐaMinh Nguyễn Đức Thông, DCCT

Chúa Nhật, 14-04-2019 | 20:24:37

Tags: ,

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết