Bài Thương Khó- Lễ Lá, 20h00 - 14/4/2019, Lm: Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 14-04-2019 | 21:03:05

Tags: ,