Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIX Mùa Thường Niên (18.08.2018): Hãy để trẻ nhỏ đến với Chúa.

Phúc Âm: Mt 19, 13-15 "Ðừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, người ta đem những ...

Saturday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 18, 2018): Everything Under Control?

Today’s Readings: Ezekiel 18:1-10, 13, 30-32 Psalm 51:12-15, 18-19 Matthew 19:13-15 www.usccb.org/bible/readings/081818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Children were brought to Jesus that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên (17.08.2018): Tính bất khả phân ly trong hôn nhân.

Phúc Âm: Mt 19, 3-12 "Vì lòng chai đá của các ngươi mà Môsê đã cho phép các ngươi rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh ...

Friday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 17, 2018): The value of celibacy even in marriage

Today's Readings: Ezekiel 16:1-15,60,63 or Ezekiel 16:59-63 Isaiah 12:(1c)2-6 Matthew 19:3-12 www.usccb.org/bible/readings/081718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Some Pharisees approached Jesus, and tested him, saying, "Is it lawful for a man to divorce his ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIX Mùa Thường Niên (16.08.2018): Tha thứ là điều kiện để được thứ tha.

Phúc Âm: Mt 18, 21 - 19, 1 "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa ...

Thursday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 16, 2018): How many times is seventy times seven?

Today's Readings: Ezekiel 12:1-12 Ps 78:56-59,61-62 Matthew 18:21--19:1 www.usccb.org/bible/readings/081618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Peter approached Jesus and asked him, "Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên (15.08.2018): Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Lễ Trọng.

Phúc Âm: Lc 1, 39-56 "Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, ...

Wednesday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 15, 2018): Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary

Today's Readings: Revelations 11:19a;12:1-6a, 10ab Ps 45:10-12,16 1 Corinthians 15:20-27 Luke 1:39-56 www.usccb.org/bible/readings/081518-day-mass.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Mary set out and traveled to the hill country in hastey to a town of Judah, where she entered ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIX Mùa Thường Niên (14.08.2018): Lễ nhớ Thánh Macximilianô Maria Kolbê, Linh mục Tử đạo.

Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10. 12-14 "Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa ...

Tuesday of the Nineteenth Week in Ordinary Time (August 14, 2018): Memorial of Saint Maximilian Kolbe, Priest and Martyr

Today's Readings: Ezekiel 2:8--3:4 Ps 119:14,24,72,103,111,131 Matthew 18:1-5, 10, 12-14 www.usccb.org/bible/readings/081418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_08_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew.  The disciples approached Jesus and said, “Who is the greatest in the Kingdom of heaven?” He called a child ...