SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên (19.07.2018): Ách tôi êm ái, gánh tôi nhẹ nhàng.

Phúc Âm: Mt 11, 28-30 "Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc ...

Thursday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 19, 2018): Finding rest in the yoke of Jesus

Today's Readings: Isaiah 26:7-9,12,16-19 Ps 102:13-21 Matthew 11:28-30 www.usccb.org/bible/readings/071918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said: "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên (18.07.2018): Mặc khải mầu nhiệm Nước Trời.

Phúc Âm: Mt 11, 25-27 "Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa ...

Wednesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 18, 2018): Do you know any saint-makers?

Today's Readings: Isaiah 10:5-7, 13b-16 Ps 94:5-10, 14-15 Matthew 11:25-27 www.usccb.org/bible/readings/071818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus exclaimed:  “I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên (17.07.2018): Sự cứng lòng và lối sống xa hoa.

Phúc Âm: Mt 11, 20-24 "Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã ...

Tuesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 17, 2018): How firm is your faith?

Today's Readings: Isaiah 7:1-9 Ps 48:2-8 Matthew 11:20-24 www.usccb.org/bible/readings/071718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus began to reproach the towns where most of his mighty deeds had been done, since they had not repented. “Woe to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên (16.07.2018): Sự chọn lựa dứt khoát.

Phúc Âm: Mt 10, 34 - 11, 1 "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các ...

Monday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 16, 2018): Discovering a life full of love.

Today's Readings: Isaiah 1:10-17 Ps 50:8-9,16bc-17,21,23 Matthew 10:34-11:1 www.usccb.org/bible/readings/071618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “Do not think that I have come to bring peace upon the earth. I have come ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XV Mùa Thường Niên, Năm B (15.07.2018): Sống thanh thoát

Phúc Âm: Mc 6, 7-13 "Người bắt đầu sai các ông đi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho ...

Fifteenth Sunday in Ordinary Time, Year B (July 15, 2018): Go forth in bold confidence!

Today's Readings: Amos 7:12-15 Ps 85:9-14 Ephesians 1:3-14 Mark 6:7-13 www.usccb.org/bible/readings/071518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus summoned the Twelve and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits.  He ...