SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXIV Mùa Thường Niên (18.09.2018): Lòng Thương Xót của Thiên Chúa

Phúc Âm: Lc 7,11-17 "Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Đức Giê-su đi đến thành kia gọi ...

Tuesday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 18, 2018): The Spirit of collaboration

Today's Readings: 1 Corinthians 12:12-14,27-31a Psalm 100:1b-5 Luke 7:11-17 www.usccb.org/bible/readings/091818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke.  Jesus journeyed to a city called Nain, and his disciples and a large crowd accompanied him. As he drew near ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên (15.09.2018): Lễ nhớ Đức Mẹ Sầu Bi.

Phúc Âm: Ga 19,25-27 "Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a ...

Saturday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 15, 2018): Memorial of Our Lady of Sorrows

Today’s Readings: 1 Corinthians 10:14-22 Psalm 116:12-13, 17-18 John 19:25-27 or Luke 2:33-35 www.usccb.org/bible/readings/091518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Mùa Thường Niên (14.09.2018): Lễ Suy Tôn Thánh Giá

Phúc Âm: Ga 3, 13-17 "Con Người phải bị treo lên". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Nicôđêmô rằng: "Không ai lên trời được, ngoài người đã từ trời xuống, ...

Friday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 14, 2018): Feast of the Exaltation of the Holy Cross

Today's Readings: Numbers 21:4b-9 Ps 78:1bc-2, 34-38 (with 7b) Philippians 2:6-11 John 3:13-17 www.usccb.org/bible/readings/091418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus said to Nicodemus: "No one has gone up to heaven except the one who has come ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIII Mùa Thường Niên (13.09.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục - Tiến sĩ Hội Thánh*

Phúc Âm: Lc 6, 27-38 "Các con hãy tỏ lòng thương xót như Cha các con hay thương xót". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy ...

Thursday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 13, 2018): The joy of loving your enemies

Today's Readings: 1 Corinthians 8:1-7, 11-13 Psalm 139:1-3, 13-14, 23-24 Luke 6:27-38 www.usccb.org/bible/readings/091318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "To you who hear I say, love your enemies, do good to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXIII Mùa Thường Niên (12.09.2018): Sống các mối phúc với Chúa và tha nhân.

Phúc Âm: Lc 6, 20-26 "Phúc cho những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là kẻ giàu có". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa mắt nhìn các môn đệ và ...

Wednesday of the Twenty-third Week in Ordinary Time (September 12, 2018): Blessings and woes

Today's Readings: 1 Corinthians 7:25-31 Ps 45:11-17 Luke 6:20-26 www.usccb.org/bible/readings/091218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Raising his eyes toward his disciples Jesus said: "Blessed are you who are poor, for the Kingdom of God is ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết