Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên (21.07.2017): Ngày Hưu Lễ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 12,1-8) Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XV Mùa Thường Niên (20.07.2017): Hãy Ðến Với Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,28-30) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho ...

Thursday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 20, 2017): Weighed down or lifted up?

Today's Readings: Exodus 3:13-20 Ps 105:1, 5, 8-9, 24-27 Matthew 11:28-30 www.usccb.org/bible/readings/072017.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said: "Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XV Mùa Thường Niên (19.07.2017): Cần Trở Nên Bé Mọn.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,25-27) Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và ...

Wednesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 19, 2017): Healing our image of God's Fatherhood.

Today's Readings: Exodus 3:1-6, 9-12 Ps 103:1b-4, 6-7 (with 8a) Matthew 11:25-27 www.usccb.org/bible/readings/071917.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time Jesus exclaimed:  "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên (18.07.2017): Lắng Nghe Lời Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 11,20-24) Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: "Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi ...

Tuesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 18, 2017): Miracles that lead to ruin.

Today's Readings: Exodus 2:1-15a Ps 69:3, 14, 30-31, 33-34 Matthew 11:20-24 www.usccb.org/bible/readings/071817.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus began to reproach the towns where most of his mighty deeds had been done, since they had ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên (17.07.2017): Chúa Sẽ Ðền Bù.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,34-11,1) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến ...

Monday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 17, 2017): Division for the love of Christ.

Today's Readings: Exodus 1:8-14, 22 Ps 124:1b-6, 7-8 Matthew 10:34 -- 11:1 www.usccb.org/bible/readings/071717.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_07_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: "Do not think that I have come to bring peace upon ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên (15.07.2017): Ðừng Sợ Người Ðời.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 10,24-33) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, ...