Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XI Mùa Thường Niên (19.06.2018): Gương Trọn Lành

Phúc Âm: Mt 5, 43-48 "Các ngươi hãy yêu thương thù địch". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe dạy: "Ngươi hãy yêu thân ...

Tuesday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 19, 2018): Loving our enemies perfects us

Today's Readings: 1 Kings 21:17-29 Ps 51:3-6ab,11,16 Matthew 5:43-48 www.usccb.org/bible/readings/061918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên (18.06.2018): Luật Trả Thù

Phúc Âm: Mt 5, 38-42 "Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã ...

Monday of the Eleventh Week in Ordinary Time (June 18, 2018): Mercy succeeds where love fails

Today's Readings: 1 Kings 21:1-16 Ps 5:2-7 Matthew 5:38-42 www.usccb.org/bible/readings/061818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, 9An eye for an eye and a tooth ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần X Mùa Thường Niên (16.06.2018): Có thì nói có

Phúc Âm: Mt 5, 33-37 "Thầy bảo các con: đừng thề chi cả". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người ...

Saturday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 15, 2018): What is the Lord up to now?

Today’s Readings: 1 Kings 19:19-21 Psalm 16:1b-2a and 5.7-10 Matthew 5:33-37 www.usccb.org/bible/readings/061618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said to your ancestors, Do not take ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần X Mùa Thường Niên (15.06.2018): Chớ ngoại tình, đừng li dị

Phúc Âm: Mt 5, 27-32 "Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng ...

Friday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 15, 2018): What needs to be cut off and thrown out?

Today's Readings: 1 Kings 19:9a, 11-16 Ps 27:7-9,13-14 Matthew 5:27-32 www.usccb.org/bible/readings/061518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "You have heard that it was said, You shall not commit adultery. But I say ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần X Mùa Thường Niên (14.06.2018): Sự thánh thiện đích thực.

Phúc Âm: Mt 5, 20-26 "Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ ...

Thursday of the Tenth Week in Ordinary Time (June 14, 2018): Overcoming the destructiveness of anger

Today's Readings: 1 Kings 18:41-46 Ps 65:(2a)10-13 Matthew 5:20-26 www.usccb.org/bible/readings/061418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_06_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples:  "I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not ...