Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XV Mùa Thường Niên (17.07.2018): Sự cứng lòng và lối sống xa hoa.

Phúc Âm: Mt 11, 20-24 "Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã ...

Tuesday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 17, 2018): How firm is your faith?

Today's Readings: Isaiah 7:1-9 Ps 48:2-8 Matthew 11:20-24 www.usccb.org/bible/readings/071718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus began to reproach the towns where most of his mighty deeds had been done, since they had not repented. “Woe to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên (16.07.2018): Sự chọn lựa dứt khoát.

Phúc Âm: Mt 10, 34 - 11, 1 "Thầy không đến để đem hòa bình, nhưng đem gươm giáo". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các ...

Monday of the Fifteenth Week in Ordinary Time (July 16, 2018): Discovering a life full of love.

Today's Readings: Isaiah 1:10-17 Ps 50:8-9,16bc-17,21,23 Matthew 10:34-11:1 www.usccb.org/bible/readings/071618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “Do not think that I have come to bring peace upon the earth. I have come ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XIV Mùa Thường Niên (14.07.2018): Đồng hình đồng dạng với Chúa.

Phúc Âm: Mt 10, 24-33 "Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không hơn thầy, ...

Saturday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 14, 2018): Overcoming the reluctance to speak about Jesus

Today’s Readings: Isaiah 6:1-8 Ps 93:1-2,5 Matthew 10:24-33 www.usccb.org/bible/readings/071418.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_14.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles:  “No disciple is above his teacher, no slave above his master. It is enough for the disciple that ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XIV Mùa Thường Niên (13.07.2018): Có Chúa đồng hành.

Phúc Âm: Mt 10, 16-23 "Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Này, ...

Friday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 13, 2018): Are you God's prophet?

Today's Readings: Hosea 14:2-10 Ps 51:3-4,8-9,12-14,17 Matthew 10:16-23 www.usccb.org/bible/readings/071318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “Behold, I am sending you like sheep in the midst of wolves; so be shrewd as serpents ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XIV Mùa Thường Niên (12.07.2018): Phác họa người Tông Đồ của Chúa.

Phúc Âm: Mt 10, 7-15 "Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy ...

Thursday of the Fourteenth Week in Ordinary Time (July 12, 2018): Is it time to quit?

Today's Readings: Hosea 11:1-4, 8c-9 Ps 80:2ac, 3b, 15-16 Matthew 10:7-15 www.usccb.org/bible/readings/071218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_07_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his Apostles: “As you go, make this proclamation: ‘The Kingdom of heaven is at hand.’ Cure the ...

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết