Chúa Nhật Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (17h00 - 12/01/2020) Lm G.B Nguyễn Thanh Bích, DCCT

Chúa Nhật, 12-01-2020 | 19:38:05