Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (06h30-31/05/2020) Lm G.B Nguyễn Minh Sang, DCCT

Chúa Nhật, 31-05-2020 | 09:36:55