Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A (08h00-01/12/2019) Lm G.B Nguyễn Thanh Bích, DCCT

Chúa Nhật, 01-12-2019 | 09:31:31

Tags: ,