Chúa Nhật II Mùa Vọng (20h00 - 08/12/2019) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 08-12-2019 | 20:41:29

Tags: ,