Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Vào Đền Thánh (08h00-02/02/2020) Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 02-02-2020 | 09:54:14