Chúa Nhật Tuần 24 Thường Niên (18h30 - 13/09/2020) Lm Đaminh Nguyễn Đức Thông, DCCT

Chúa Nhật, 13-09-2020 | 20:41:31