Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên (17h00 - 28/06/2020) Lm Phaolô Nguyễn Văn Công, DCCT

Chúa Nhật, 28-06-2020 | 19:22:31