Chúa Nhật VII Thường Niên (20h00 - 23/02/2020) Lm Phaolô Nguyễn Hữu Thuận, DCCT

Chúa Nhật, 23-02-2020 | 20:33:10