Chúa Nhật XIV Thường Niên (08h00 - 05/07/2020) Lm G.B Nguyễn Minh Phương, DCCT

Chúa Nhật, 05-07-2020 | 09:27:40